اخبار

انتشار جلد اول کتاب مداخلات

کتاب مداخلات روایتی است مستند از دخالت ها و جنایات آمریکا در ایران طی شصت سال اخیر - از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۹۲ - که به صورت سلسله پاورقی هایی از آذر سال ۱۳۹۲ در روزنامه کیهان تحت عنوان ردپای شصت سال خیانت و جنایت منتشر می گردید. این پاورقی ها هنوز هم ادامه دارد. کتاب حاضر، جلد اول از این مجموعه می باشد و به زودی جلدهای بعدی نیز منتشر خواهند گردید.

ادامه ...
1 5 6
Page 6 از 6